==> Chúng tôi chi hoa hồng từ 10 đến 500 triệu đồng theo thỏa thuận trước khi mua bán phế liệu với khách hàng.